Právě si prohlížíte Mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2023

Mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2023

Ve dnech 26. –27. září se v prostorách velkého sálu Společenského klubu VeV-VA ve Vyškově uskutečnila mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2023, která byla pořádána Ústavem ochrany proti ZHN Univerzity obrany.

Hlavním cílem konference bylo seznámit odbornou komunitu s dosaženými výsledky vědecké práce pracovišť, které se problematikou rozvoje a aplikací technologií CBRN Defence a průmyslových nebezpečných látek dlouhodobě zabývají. V rámci jednání konference byla realizována výměna získaných poznatků mezi vědeckými, vzdělávacími, výzkumnými a výrobními organizacemi a institucemi, které se předmětnou problematikou zabývají.

V úvodním slovu přivítal účastníky konference ředitel Ústavu OPZHN plukovník gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc. Ve svém vystoupení zdůraznil nutnost a význam vzájemného setkávání se, sdílení výsledků vědeckého bádání a uplatnění nových poznatků ve výrobní sféře. Zároveň vyzvedl nutnost spolupráce komunity specialistů-chemiků i jiných odborností pracujících v bezpečnostním a obranném průmyslu a ocenil dlouhodobě velmi dobré vztahy při vzájemné vědecké spolupráci.

Konference CBRN PROTECT 2023 navázala na předchozí mezinárodní vědecké konference, které byly Ústavem OPZHN UO organizovány. Konference byla rozdělena do tří ucelených bloků. Ze strany ÚOPZHN UO byly prezentovány výsledky získané zejména při řešení DZRO PROTECT II. V rámci dvoudenního jednání konference bylo předneseno celkem 26 odborných příspěvků a firemních prezentací. První den jednání byl věnován problematice nových technologií dosažených v oblasti detekce ionizujícího záření a toxických chemických látek a další problematiky s tím úzce související. Druhý den jednání byl věnován novým poznatkům a technologiím v oblasti dekontaminace, individuální ochrany osob, potenciálních CBRN hrozeb, výcviku jednotek chemického vojska a příslušníků HZS ČR.

V závěru konference ředitel ÚOPZHN shrnul nejvýznamnější aspekty konference a vyjádřil přesvědčení o nutnosti sdílení výsledků vědecké práce mezi jednotlivými subjekty a organizacemi. Účastníkům konference popřál mnoho úspěchů v jejich tvůrčí a badatelské činnosti a zároveň všechny přítomné pozval na mezinárodní vědeckou konferenci CBRN PROTECT, jejíž konání se předpokládá v roce 2025.

Z konference byl vydán sborník statí v elektronické podobě na CD s přiděleným ISBN 978-80-7582-265-9. Sborník obsahuje celkem 30 autorských statí.

Konferenci podpořily společnosti NUVIA, a.s., NICOLET CZ, s.r.o., ORITEST s.r.o. a 2THETA ASE. Na zdárném uspořádání konference se dále podíleli zaměstnanci VLRZ, p. o., VeV-VA a Klubu akademiků při Univerzitě obrany, z.s.

Jednání konference se zúčastnilo celkem 88 osob z České, Slovenské a Bulharské republiky, kteří zastupovali MO-AČR, Aktivní zálohy AČR, MV-HZS, výzkumné a vývojové organizace, univerzity, akademii věd, výrobní společnosti a firmy podílející se na řešení předmětné problematiky.

Autor: Petr Žuja