Právě si prohlížíte Mezinárodní konference LEADERSHIP V TEORII A PRAXI

Mezinárodní konference LEADERSHIP V TEORII A PRAXI

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se v prostorách Klubu Univerzity obrany uskutečnila mezinárodní konference „Leadership v teorii praxi – Výzvy pro vzdělávání a přípravu personálu pro ozbrojené a bezpečnostní složky“. Konferenci pořádala Fakulta vojenského leadershipu ve spolupráci s Klubem akademiků při Univerzitě obrany v organizační garanci Katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd. Konference byla určena všem akademickým a vědeckým pracovníkům, jejichž profesním zájmem je vzdělávání a příprava personálu pro vojenskou i širší bezpečnostní sféru, a také velitelům a vedoucím pracovníkům ozbrojených a bezpečnostních složek státu. K hlavním cílům konference patřila vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti řízení a realizace vzdělávacích a vědecko-výzkumných procesů, prezentování aktuálních informací o získaných výsledcích v oblastech odborných aktivit účastníků se zaměřením na leadership a vojenský leadership.

Konferenci zahájila svým krátkým úvodním vystoupením vedoucí Katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. a následně všechny účastníky pozdravila i rektorka-velitelka Univerzity obrany brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Poté následovalo vystoupení děkana Fakulty vojenského leadershipu plk. gšt. Ing. Jan Drozda, Ph.D., který přítomným prezentoval východiska tvorby nového vojenského studijního programu na naší fakultě.

Program dopoledního jednání konference naplnil blok zvaných přednášek tvořených prezentacemi hostů z České republiky i Slovenska. Jako první zaznělo vystoupení doc. Ing. Dr. Štefan Danicse, Ph.D. z Policejní akademie v Praze směřované k požadavkům na vzdělávání a přípravu vojenských profesionálů v 21. století. Poté prezentovali výsledky svého bádání kolegové z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika z Liptovského Mikuláše, a sice doc. Ing. Lubomír Belan, Ph.D. hovořil na téma projektu „Rozvoj vodcovských – líderských kompetencií profesionálnych vojakov“. Vzápětí na něj navázal genmjr. v.v. Ing. Jindřich JOCH s přednáškou „Vademecum vodcu“. Dopolední část jednání byla zakončena přednáškou známého českého novináře, komentátora a publicisty Alexandra Mitrofanova na téma „Civilizační bloudění Ruska a hrozby z toho plynoucí pro naši společnost, kterým by měli rozumět vojenští profesionálové“.

Odpolední část jednání konference probíhala dle připraveného programu, přičemž účastníci konference postupně prezentovali získané poznatky a výsledky svého bádání. Zaznělo např. vystoupení doc. Karola Murdzu, Ph.D. z Akadémie policajného zboru Slovenskej republiky na téma „Deformácie súčasnej postmodernej doby v oblasti bezpečnostného vzdelávania“, ale i několik vystoupení reprezentující výsledky vědecké práce příslušníků Katedry aplikovaných a sociálních a humanitních věd. David William Mac Gillavry, M.A., Ph.D. hovořil k tématu „Sociopsychologických aspektů posttraumatické stresové poruchy související s bojem: Jak a proč vedení a soudržnost ve skupině ovlivňují vnímavost“, prof. JUDr. Karel Marek, CSc. vystoupil k problematice pramenů a pravidel soukromého práva a výuce této tematiky na UO, Mgr. Jana Horáková prezentovala příspěvek na téma „Kognitivní výkon a copingové strategie studentů: inovace hodnocení v kontextu armádního výcviku“. Závěr konference patřil příspěvkům na téma „Válka na Ukrajině jako aktuální výzva pro společenské vědy a vojenský leadership a její promítnutí do výzkumu a vzdělávání na Univerzitě obrany v Brně“ a „Vliv virtuální reality na fyziologii jedince“, přičemž první zmiňovaný prezentoval PhDr. Petr Krajáč, PhD. a druhý příspěvek společně prezentovali pplk. Ing. Petr Urban, MBA, a kpt. Ing. Evžen Tondl.

Autor: Jaromír Ďuriš, foto: Viktor Sliva