Právě si prohlížíte Experiment hodnocení komfortu uživatelů spacích pytlů v reálných zimních podmínkách

Experiment hodnocení komfortu uživatelů spacích pytlů v reálných zimních podmínkách

Na zemi sníh, jasno, bez srážek, 2 °C pocitová teplota, 92 % vlhkosti, 9 figurantů (probandů), 9 hodnotících, 9 vzorků spacáků a karimatek, 1 vyučující, 1 doktorand, 3 velké termosky s horkým čajem, dobrá kondice a ranec dobré nálady. Tak jednoduše by se daly vyjmenovat vstupní elementy a faktory experimentu hodnocení komfortu uživatelů spacích pytlů v reálných zimních podmínkách. Centrum tělovýchovy a sportu Univerzity obrany a areál kasáren Jana Babáka poskytl zázemí a prostor pro plánovaný dílčí experiment pro praktickou část diplomové práce rotmistryně Adély Beránkové na téma Hodnocení pocitu komfortu uživatele spacích pytlů ve vybraných klimatických podmínkách.

Rotmistryně Beránková se svými kolegy z 5. ročníku specializace Vojenská logistika Katedry logistiky Fakulty vojenského leadershipu spolu s vedoucí její diplomové práce a zároveň vyučující v předmětu Management zbožíznalství kapitánkou Janou Švecovou prováděli experiment hodnocení komfortu uživatelů spacích pytlů v reálných podmínkách.  Kromě stávajících výstrojních součástek AČR byly do experimentu začleněny také vzorky civilních spacáků a karimatek, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření vojáků. Subjektivní hodnocení bylo prováděno za pomoci 10stupňové ordinální škály z hlediska tepelných, vlhkostních, senzorických (omak) pocitů a celkového komfortu před, během a po skončení používání probandy. Výsledky byly statisticky ověřeny mediánem ordinální škály a jeho 95 % intervalem spolehlivosti.

Objektivní měření spacích pytlů a karimatek na přístrojích Alambeta a Permetest pak umožní studentce získat hodnoty tepelné jímavosti, měrné tepelné vodivosti, tepelného a výparného odporu a dalších fyziologických vlastností materiálu uvedené výstroje, které jsou klíčové pro ověření jejich funkčnosti z hlediska optimálního komfortu vojáka při jakékoliv činnosti, tedy i při spánku.

Ve stejném duchu bude probíhat následující experiment v klimatické komoře Odboru termomechaniky a techniky prostředí Fakulty strojního inženýrství VÚT v Brně, ovšem v konstantních laboratorních podmínkách při simulaci vybraných klimatických oblastí.  Výstupem diplomové práce by mělo být vytvoření návrhu doporučení vhodných typů spacích pytlů pro vybrané klimatické podmínky při zajištění optimálního oděvního komfortu vojáka.

Autor: Jana Švecová