Právě si prohlížíte Dopady pandemické krize na kvalitu přípravy studentů

Dopady pandemické krize na kvalitu přípravy studentů

Pracovníci Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu Fakulty vojenského zdravotnictví v rámci polní přípravy studentů FVZ v roce 2022 zkoumaly dopady pandemické krize na kvalitu této přípravy. Následující text shrnuje článek, publikovaný ve Zpravodaji vojenského zdravotnictví.

V letech 2020 a 2021 proběhla světovou i českou populací masivní vlna pandemie Covid-19, která zásadním způsobem ovlivnila fungování lidské společnosti. Dopad měla také na četnost a kvalitu výuky a výcviku studentů FVZ. Vzhledem k pandemické situaci bylo nezbytné mnohé výukové a výcvikové aktivity utlumit, nebo zcela zrušit. Tak tomu bylo i v případě výuky a výcviku u současných studentů 1. 2. a 3. ročníku.

Částečná, nebo úplná absence plnohodnotné teoretické části a praktického výcviku v průběhu prvních dvou let studia se projevila nejvíce u studentů 3. ročníků. Bohužel se to odrazilo na jejich znalostech a vědomostech zejména při provádění praktických činností v rámci nepřetržitého vojenského výcviku. Praxe posledních tří let prokázala, že zatímco teoretickou výuku lze alternativně a po určitou dobu vést distančním způsobem a kvalita této výuky se odvíjí od kvalitní připravenosti pedagoga, využívajícího především aplikaci MS TEAMS, praktická zaměstnání, zejména ve formě nepřetržitého vojenského výcviku, jsou svojí jedinečností nenahraditelná. Obsahovou náplň těchto výcviků je, vzhledem k časovým a prostorovým možnostem katedry a časovým možnostem studentů, nemožné provést „jindy a jinak“. Používání anonymních evaluačních dotazníků prokazuje, že studenti využívají možnosti poskytnout akademickým pracovníkům K-302 zpětnou vazbu a seznámit je se svými názory. Fakt, že hlavním negativem výcviku je uváděno proviantní zabezpečení, které K-302 téměř nemůže ovlivnit, je vlastně potvrzením toho, že organizace výcviku, jeho obsahová náplň a přístup zainteresovaných osob jsou vnímány pozitivně.  Na pozadí válečného konfliktu na Ukrajině, agresivitě, brutalitě a bezprecedentního chování ruského agresora, má praktický význam výcviku studentů FVZ UO o to větší význam.

Doporučení pro praxi

  • do nepřetržitého vojenského výcviku u 1. a 2. ročníků více zapojit instruktory výcviku z katedry urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství FVZ UO a instruktory TCCC od bojových útvarů a jejich vstup zaměřit zejména na činnost TCCC a činnosti zdravotníka roty;
  • výcvik v ostré střelbě v příštích letech realizovat jako součást vojensko-odborné přípravy v gesci Školního pluku Univerzity obrany, a to z důvodu možnosti lepší a efektivnější organizace;
  • nalézt adekvátní řešení proviantního zabezpečení tak, aby se zvýšila jeho kvalita;
  • ve spolupráci s K-307 diskutovat o možnosti dalšího rozšíření vhodného zdravotnického materiálu pro výcvik na ROLE-1

Autoři: Milan Růžička, Hynek Schvach, Jiří Néma, Jaroslava Součková, Jaroslav Žďára, foto: Milan Růžička a Aleš Mylan