Právě si prohlížíte Agile Cub 2023

Agile Cub 2023

Ve dnech 4. – 22. září pořádala Katedra zpravodajského zabezpečení (K-111) pro studenty průzkumných a zpravodajských odborností studentskou výcvikovou aktivitu (Student Training Activity – STA) Agile Cub 2023 (AC 23). Přestože se jednalo o její již druhý ročník, bylo letošní provedení AC 23 unikátním, a to hned v několika směrech. Do plnění úkolů této STA, která byla původně vyhrazena jen studentům Univerzity obrany, byli v letošním roce zapojeni i zahraniční studenti. Celkem 84 studentů 2.– 4. ročníku studijních specializací Velitel průzkumných jednotek, Zpravodajské zabezpečení AČR a Management informačních zdrojů Univerzity obrany, včetně dvou studentů průzkumné odbornosti z Akademie pozemního vojska ve Wroclawi, si tak mělo možnost reálně vyzkoušet svou připravenost plnit náročné úkoly bojové podpory v oblastech zpravodajství a průzkumu. Spánková deprivace, práce pod tlakem, rozmanitost počasí a nároky na preciznost, detaily i kritické myšlení byly jen některými z faktorů, kterými řídící štáb cíleně vyváděl studenty z jejich komfortní zóny. Jedině tímto způsobem je totiž možné nasimulovat reálné podmínky vojenských operací, ve kterých jsou příslušníci průzkumné a zpravodajské komunity nuceni plnit své náročné úkoly.

Mimo mezinárodní rozměr AC 23, komunikaci v anglickém jazyce a kladení důrazu na metodické rozvíjení odborných kompetencí studentů se letošní ročník soustředil i na ověření správnosti komplexního modelu zpravodajských procesů, vytvořeného akademickými pracovníky K-111. Jeho podstata byla studentům vysvětlena nejenom v rámci výuky, ale i v prvním týdnu teoretické přípravy, která probíhala na učebnách Univerzity obrany v Brně. Praktická část STA probíhala v prostoru barákového tábora Potštát a Vojenského újezdu Libavá, přičemž byla rozdělena do dvou týdenních bloků.

V prvním týdnu se studenti v závislosti na své specializaci soustředili na vybudování pracovišť zpravodajských štábů, osvojení si zpravodajských a průzkumných dovedností či přípravu jednotlivce. Tento týden byl zakončen praktickým nácvikem prověřujícím správnost nastavení informačního toku, schopnosti studentů plnit úkol, či hodnotícím připravenost řídícího štábu k realizaci rozehry, dynamického skriptování a plnění úkolů rozhodčí služby.

V druhém týdnu bylo úkolem studentů pod hybridním scénářem podporovat zpravodajskými informacemi velitele fiktivně vytvořených taktických stupňů velení. Část dat a informací byla z prostoru Vojenského újezdu Libavá reálně získávána čtyřmi průzkumnými skupinami studentů a přidělenými silami a prostředky elektronického sledování 532. praporu elektronického boje a bezpilotními vzdušnými prostředky 533. praporu bezpilotních systémů. Činnost těchto prvků byla plánována a řízena studenty, kteří v nepřetržitém směnném systému plnili úkoly zpravodajských štábů praporů, brigády a jednotky zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – ISR). Na podpoře STA se rovněž podíleli příslušníci 102. průzkumného praporu, Centra nasaditelných systémů, Centra zdravotních služeb Přáslavice, Školního pluku a Katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd Univerzity obrany.

Úsilí všech zúčastněných upřímně ocenily v rámci prezentace AC 23 téměř tři desítky významných hostů z řad odborné komunity taktické, operační i strategické úrovně rezortu Ministerstva obrany (MO) i akademické obce Univerzity obrany. Dne 20. září 2023 se měli možnost seznámit s novým přístupem K-111 ke vzdělávání i jí navrhovanou implementací modelu zpravodajských procesů do podmínek Zpravodajského zabezpečení Armády České republiky. Toto úsilí i hmatatelné propojení akademické činnosti s vojenskou praxí kladně zhodnotil i ředitel Sekce zpravodajského zabezpečení AČR MO, brigádní generál Roman Hyťha. Ve svém projevu ke studentům zpravodajských štábů ocenil jejich úsilí, nadšení i zpracování zpravodajských výstupů, které se svou úrovní velmi přibližovaly požadovanému standardu. Bez povšimnutí nezůstala ani znalost studentů ve vazbě na aktuální situaci v prostorech zpravodajské odpovědnosti a zpravodajského zájmu, stejně jako jejich schopnost prezentovat veliteli jimi zjištěné zpravodajské informace v anglickém jazyce a s využitím správné vojenské terminologie. Generál Hyťha také ocenil práci akademických pracovníků K-111 a vybídl studenty k maximálnímu využití příležitosti převzetí jejich znalostí a zkušeností, které tito nabyli svým dlouholetým působením u jednotek a útvarů AČR, v zahraničních operacích či na zahraničních pracovištích. Prezentaci AC 23 využil k poděkování svému řídícímu štábu, příslušníkům podpůrného týmu a jejich velitelům i vedoucí K-111 plukovník gšt. Petr Hlavizna. Ten v přítomnosti významných hostů udělil pamětní minci vedoucího K-111 „FOR EXCELLENCE“ zástupci vedoucího K-111 a zároveň vedoucímu za oblast průzkumu AC 23 podplukovníku Karlu Michenkovi, vedoucímu za oblast zpravodajství a ISR AC 23 podplukovníku Radovanu Vašíčkovi a hlavnímu mentorovi Ing. Josefu Říhovi, Ph.D.

Jak řekl vedoucí K-111 a zároveň řídící AC_23 plukovník gšt. Petr Hlavizna: „Snad největší a zároveň dlouhodobou výzvou, která před příslušníky K-111 stojí, je vysvětlit studentům důležitost jejich specializací v kontextu podpory bojové činnosti velitelů a štábů. Selhání jednotlivce, ať je jeho role v procesu shromažďování dat a informací a tvorby zpravodajských informací jakákoliv, může totiž mít při plnění reálného bojového úkolu až fatální následky. Smysl pro povinnost, osobní odpovědnost, odborné znalosti a praktické dovednosti, kritické myšlení, schopnost práce pod tlakem, ale i entuziazmus, empatie, týmová práce, úcta a pokora jsou jen některé z očekávaných kompetencí, které musíme umět u studentů K-111 cíleně rozvíjet. Jsem nesmírně rád, že mám na katedře tým, o který se mohu kdykoliv opřít. Mé poděkování ale také patří i příslušníkům z taktické, operační i strategické úrovně velení a řízení, kteří s K-111 dlouhodobě spolupracují. Jedině společným úsilím totiž můžeme smysluplně vzdělávat nastupující mladou generaci, která bude připravena dostát svého závazku, plynoucího z vojenské přísahy.“.

Autor: Viktor Sliva