Právě si prohlížíte Experiment hodnocení komfortu uživatelů sportovní výstroje

Experiment hodnocení komfortu uživatelů sportovní výstroje

Studenti specializace Vojenská logistika Katedry logistiky Fakulty vojenského leadershipu rotmistři Nikola Lindnerová a Dominik Horváth spolu s vedoucí jejich diplomových prací kapitánkou Janou Švecovou a figuranty prováděli experimenty hodnocení komfortu uživatelů sportovní výstroje. Centrum tělovýchovy a sportu a sportovní areál Univerzity obrany v kasárnách Jana Babáka poskytl zázemí a prostor pro plánované experimenty praktické části diplomových prací.

Obě diplomové práce si kladou za cíl zhodnotit stávající vojenskou sportovní výstroj včetně obuvi jak subjektivně dotazníkovým systémem figuranty (probandy) při sportovní činnosti, tak i objektivně měřením fyziologických vlastností na přístrojích.

Do experimentu byly začleněny také vzorky civilních oděvů a obuvi, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření vojáků. Subjektivní hodnocení bylo prováděno probandy prostřednictvím desetistupňové ordinální škály z hlediska tepelných, vlhkostních, senzorických (omak) pocitů a celkového komfortu před, během a po skončení fyzické činnosti. Výsledky byly statisticky ověřeny mediánem ordinální škály a jeho 95 % intervalem spolehlivosti.

Objektivní měření sportovních oděvů na přístrojích Alambeta a Permetest umožňuje studentům získat hodnoty tepelné jímavosti, měrné tepelné vodivosti, tepelného a výparného odporu a dalších fyziologických vlastností materiálu výstroje, které jsou klíčové pro ověření jejich funkčnosti z hlediska optimálního komfortu vojáka při fyzické činnosti. Objektivní měření sportovní obuvi je v plánu na vědeckém a servisním pracovišti výchovy a sportu (CASRI) v Praze.

Výsledkem diplomových prací bude komparace výsledků subjektivního a objektivního měření, návrh doporučení směrů inovace sportovní výstroje AČR a zlepšení užitných vlastností sportovní obuvi pro zajištění optimálních podmínek oděvního komfortu vojáka.

Autor: Jana Švecová, foto: Viktor Sliva